I schick enk a Mail! (wenn's öppas nois gib)

Donnerstag, 10. November 2011

Hoamkem


Dou nö öppas fo di Seäle, und donna leig i mi widdo niedo:

Itz hoppis longe giwoschtit und I hon longe gibraucht,
Obo des lossi nö dou, föü I untotauch –
a gspeichoschts Liecht fan Summo fo di long Nachte in Winto

Heit isch Moschtanstog, und sebm isch Toal ohgsogg!

I winsch enk  an riewignWinto! …
Bis sebm, bol di Touge widdo länga weang … 

Pfiet enk, guita Nocht

Oachale fan Toule